آریا طلوع کاسپین

خدمات شایسته شما

خدمات پس از فروش و گارانتی

ﺷﺮکت آرﯾﺎ ﻃﻠﻮع کاسپین ﺑﻪ ﺷﺮکت ﻫﺎی دولتی و ﺧﺼﻮصی که اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت IT همچون ﻗﻄﻌﺎت کامپیوتر و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﺎده می‌کنند، ﺧﺪﻣﺎت پس از ﻓﺮوش اراﺋﻪ می‌کند. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﻣﺎده پس از درﯾﺎﻓﺖ، ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺗﺎ زﻣﺎن معینی ﺷﺎﻣﻞ گارانتی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز مشکلی که ﺷﺎﻣﻞ گارانتی ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮکت آرﯾﺎ ﻃﻠﻮع کاسپین بررسی و رﻓﻊ آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ گرﻓﺖ. همچنین امکان راهنمایی ﺗﻮﺳﻂ کارﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ مشکل ﺗﺎ ﺟﺎی ممکن از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ تلفنی ﺣﻞ ﺷﻮد.

شرایط عمومی خدمات گارانتی

موارد خارج از خدمات سرویس گارانتی