آریا طلوع کاسپین

خدمات شایسته شما

درباره ما

معرفی شرکت آریا طلوع کاسپین

ﺷﺮکت آرﯾﺎ ﻃﻠﻮع کاسپین ﺑﺎ پشتوانه‌ی ﺑﯿﺶ از ۲۵ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺎزار کامپیوتر ﺑﻪ یکی از شرکت ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻗﻄﻌﺎت کامپیوتر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮکت ﺑﺎ واردات ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه‌ی کامپیوتر، ﺗﻼش می‌کند ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دولتی، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی خصوصی، کاربران خانگی، کاربران ﺣﺮﻓﻪای و همچنین دیگر ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار را پوشش و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را در دﺳﺘﺮس آنﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮکت آرﯾﺎ ﻃﻠﻮع کاسپین ﻋﻼوه ﺑﺮ واردات، ﺷﺎﻣﻞ موارد زیر نیز می ﺷﻮد:

 • تجارت B2G (ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ارگانﻫﺎی دولتی)
 • ﺗﺠﺎرت B2B (ﻓﺮوش ﺑﻪ دیگر ﺗﺎﻣﯿﻦکننده‌ها)
 • ﺗﺠﺎرت B2C (ﻓﺮوش ﺑﻪ کاربر ﺑﻪ ﺻﻮرت سنتی و آﻧﻼﯾﻦ)

 

اﯾﻦ ﺷﺮکت سعی دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪی خدماتی باکیفیت و ﻣﻨﻈﻢ، هرچه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺑﺎزار IT در اﯾﺮان کمک کند ﺗﺎ ﻫﺮ کاربری در ﻫﺮ ﻗﺸﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ کند.

فعالیت ها و برنامه ها

شرکت آرﯾﺎ ﻃﻠﻮع کاسپین در چند زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ‌ی ﻣﺨﺘﻠﻒ، روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻤﺮکز دارد:

 • واردات و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﻮاع ﺳﺨﺖ‌اﻓﺰار و ﻗﻄﻌﺎت کامپیوتر، ﻟپﺗﺎپ و دیگر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﻮزه‌ی IT
 • همکاری ﺑﺎ دیگر ﺗﺎﻣﯿﻦکنندگان ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار کامپیوتر و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ آنﻫﺎ (ﺗﺠﺎرت B2B)
 • ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ کاربران ﻋﺎدی در ﺳﺮاﺳﺮ کشور ﺑﻪ ﺷﯿﻮه‌ی سنتی و آﻧﻼﯾﻦ (ﺗﺠﺎرت B2C)
 • ﻓﺮوش ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ارگانﻫﺎی دولتی در ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻ (ﺗﺠﺎرت B2G)

اﻫﺪاف

شرکت آرﯾﺎ ﻃﻠﻮع کاسپین طی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهایی که از آنﻫﺎ پیروی می‌کند، سعی دارد ﺗﺎ اﻫﺪاف و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی زﯾﺮ را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد:

 • ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﻮزه‌ی IT از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در داﺧﻞ کشور
 • گسترش دسترسی کارﺑﺮان ﻋﺎدی در ﺳﺮاﺳﺮ کشورر ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت کامپیوتری
 • اراﺋﻪی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ کاربران ﻋﺎدی و پیشرفت در ﺣﻮزه‌ی ﺗﺠﺎرت الکترونیک (E-Commerce)
 • کمک ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ارگان‌های دولتی ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺪﻣﺎت رسانی