آریا طلوع کاسپین

خدمات شایسته شما

آریا طلوع کاسپین

در یک نگاه

ﺷﺮکت آرﯾﺎ ﻃﻠﻮع کاسپین ﺑﺎ پشتوانه‌‌ی ﺑﯿﺶ از ۲۵ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺎزار کامپیوتر ﺑﻪ یکی از شرکتﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻗﻄﻌﺎت کامپیوتر، لپتاپ، ماشین های اداری، شبکه و سرور ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ شرکت ﺑﺎ واردات ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ی کامپیوتر، ﺗﻼش میکند تا ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دولتی، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی خصوصی، کاربران خانگی، کاربران ﺣﺮﻓﻪای و همچنین دیگر ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار را تحت پوشش و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را در دﺳﺘﺮس آنﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.

B2G

فروش به ارگان ها و دارات دولتی

B2B

فروش به شرکت ها و سایر کسب و کار ها

B2C

فروش به مشتریان و افراد

اهداف ما

خدمات ما

پشتیبانی حرفه‌ای

پشتیبانی فوق سریع

تحویل اکسپرس

در کمترین زمان

تضمین اصالت کالا

تایید اصالت کالا

گارانتی معتبر

از 6 تا 36 ماه

شرکت‌های زیرشاخه ما

کالاهمراه

کالاهمراه به عنوان یک فروشگاه آنلاین در زمینه فروش انواع قطعات و محصولات جانبی کامپیوتر، تلاش می‌کند تا بهترین خدمات را به هموطنان عزیز در سراسر کشور ارائه دهد. عمده تجارت این شرکت به صورت B2C است.

وبسایت: https://kalahamrah.com

آریاتکس

ﻓﺮوشگاه آرﯾﺎتکس ﺑﻪﻋﻨﻮان زﯾﺮﺷﺎﺧﻪای از ﺷﺮکت آرﯾﺎ ﻃﻠﻮع کاسپین، بخش ﺗﺠﺎرت B2B را برای شرکت ما ﺑﺮﻋﻬﺪه گرﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻋﻀﺎی اﯾﻦ زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ که ﺷﺎﻣﻞ کارﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوش و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻧﺒﺎرداری میﺷﻮد، وﻇﯿﻔﻪی ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دیگر ﺗﺎﻣﯿﻦکنندگان کالا در ﺑﺎزار کامپیوتر در ﺳﺮاﺳﺮ کشور و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت واردﺷﺪه ﺑﻪ آنﻫﺎ را دارﻧﺪ.

سوابق همکاری ما